تبلیغات
کارآفرینی و اصول مدیریت - بوروكراسی به عنوان سیستم باز:
 
کارآفرینی و اصول مدیریت

بوروكراسی به عنوان سیستم باز:

دانشمندان اخیر بوروكراسی نقش انسان و محیط را به عنوان متغیر های اساسی بحاسب آرده اند چند تفاوت عمده بین مدل كلاسیك ونوین وجود دارد كه ناشی از بیروی نظریه پردازان اخیر از منطق سیستم باز در بوروكراسی است اولاً احتساب متغیر انسان كه ساده انگاریها و بر را در مورد نتایج پیش بینی شده دچار تزلزل كرده در حالی ك ه در مدل متخصصین جدید نتایج پیش بینی شده و نشده هر دو به چشم می خورد ثانیاً احتساب متغیر مهم محیط و تكنولوژی كه قابلیت تعمیم بودن  مدل ایده آل بوروكراسی را برای تمام سازمانهای جامعه اصلاح كرد.

نظریات نویسندگان اخیر بوركراسی :

1. مدل مرتون : مدیران بلند پایه معمولاً لزوم كنترل در سازمان را احساس می كنند رفتار سازمانی هنگامی اعتبار دارد كه در سه موارد مسئول جوابگو و قابل پیش بینی باشد و روشهای عملیاتی استانداردی باید وجود داشته باشد حاصل این تأكید  روی قابلیت اعتبار رفتار سازمانی منجر به نتایج  3 گاز زیرین می شود :

الف ) رابطه شخصی بین افراد به حداقل تقلیل می یابد

ب) افراد بر اثر كار با مقررات استاندارد نسبت به آن علاقمند می شوند و فراموش می كنند كه مقررات وسیله اند نه هدف

ج) عمل طبقه بندی كردن در اتخاذ تصمیمات رو به تزاند می گذارد و با ازدیاد آنها از میزانتلاش افراد برای كارها كاسته می شود از این 3 نتیجه می توان استنباط كرد كه قابلیت پیش بینی رفتار سازمانی افزایش می یابد و هدف اصلی سازمان دائر بر قابل اعتبار بودن رفتار سازمانی تأمین می گردد  و از طرف دیگر بین مجریان و ارباب رجوع مشكلاتی بوجود می آید بر ای برطرف كردن این مشكلات ناچار به تحكیم بیشتر مبانی كنترل ماشینی رفتار سازمانی احساس می گردد.

2.مدل سلزنیك : مرتون نتایج پیش بینی شده و نشده قوانین مقرارت را ابزار اصلی كنترل مورد توجه قرار داد سلزنیك نتایج پیش بینی شده و نشده تفویض اختیار را ابزار اصلی كنترل قرار  داد می گوید : تفویض اختیار موجبات آموزش بیشتر افرادمی شودمهارت و شایستگی را افزایش             می دهد هدفهای فرعی واحد های مختلف كم كم جای هدفهای اصلی سازمان را می گیرد آموزش های تخصصی ،‌تغییر و تفویض كارمندان را كاهش می دهد كه وفاداری تعهد بیشتر افراد را نسبت به هدفهای فرعی فراهم می گردد به زغم سلزنیك نتایج  پیش بینی شده و نشده تفویض اختیار در سازمان منجر به تأكید بیشتر ، افزایش و تحمیل تفویض اختیار در سازمان منجر به تأكید بیشتر ، افزایش و تحمیل تفویض اختیار در سازمان می گردد سلزنیك مسأله تضاد را مانند دانشمندان اقتصادی منطقی می داند واقتصاد دارد كه اگر سازمان مراكز مؤثر ادغام كننده جهت منطقی ساختن تضاد ها به وجود آورد به نتایج سودمندی می رسد و موجبات موفقیتش رافراهم خواهد ساخت .

3. مدل گلدنر : ساده از 2 مدل قبل است می گوید برای كنترل روش های عملیاتی یك سازمان قوانین غیر شخصی و عمومی لازم است كه از ناحیه روسای عالی سازمان وضع شود . مقررات سازمانی رفتار غیر قابل قبول وحداقل رفتار قابل قبول را مشخص می سازد بین هدف مورد نظر سازمان و انجام كار خرد شكاف و تفاوت احساس می گردد مدیران عالیه كار حداقل را حمل بر قصور افراد می دانند تأكید بیشرت بر نظارت دارند بازرسی و كنترل بیشتر بر ماشین سازمان این نظارت نزدیك موجبات افزایش حیوانات و اضطرابات اعضاء‌گروه می گردد برای كاهش اضطراب دوباره قوانین و مقررات عمومی افزایش می یابد .

مدل های ناشی  از آثار سازمانهای بوروكراتیك در شخصیت سازمانها :

آرجریس و ویلیام وایت دانشمندانی هستند كه آثار سازمانهای بوروراستیك را بر شخصیت افراد مورد بحث قرار داده اند .

آرجریس : شخصیت از سیستم های انسانی است كه:

اولاً‌ :اجزای تشكیل دهندة آن با هم در تعامل و ارتباط اند.

ثانیاً:تمایل به توازن داخلی بین خود و تعادل خارجی با محیط دارند .

ثالثاً : از منابع رواین و فیزیولوژیكی نیرو می گیرند و در چهار چوب احتیاجات انسانی خود دارای توانایی خاص می شوند و می توانند درمقابل هر نوع تهدیدی ایستادگی كنند . از نظر آرجریس شخصیت انسانی خصوصیاتی را در فرهنگ غرب بودیعه گذاشته كه افراد تمایل دارند از غیر فعال نوزادی به فعال دوران بلوغ تغییر وضع بدهند افراد قابل دارند از حالت وابستگی دوران كودكی و نوزادی به حالت نسبتاً مستقل دوران بلوغ تكامل یابند افراد تمایل دارند كه توانایی رفتاری محدود زمان كودكی  و نوزادی را به توانایی رفتاری متعدد و متنوع دوران بلوغ توسعه دهند افراد تمایل دارند منافع و علایق مبهم دوران طنولیت را به علایق عمیق و پی گیر دوران بلوغ تبدیل نمایند افراد تمایل دارند ازحالت فرمانبرداری دوران كودكی رها و به حالت فرمانفرمایی ورئیس بودن تكامل یا چند به زغم آرجریس موارد بالا ضوابط تكامل شخصیت افراد در فرهنگ غرب                می باشد كه منجر به رفتار متفاوت در اشخاص می گردد.

آرجیس از انواع ساختارهای ، ساختار بوركراتیك و از انواع شخصیت هیا فردی ، شخصیت پرورش یافته محیط و فرهنگ غرب را انتخاب نموده  آرجریس به شرح 4 مورد تباین سیستم  ساختار سازمانی و سیستم انسانی شخصیت افراد را مجسم می نماید .

الف ) اثر سیستم تخصصی كردن كار روی شخصیت افراد : تقسیم و تخصص كردن كارها موجب افزایش كارایی اداری و عملیاتی می شود وبه این مفروضات استوار است كه :

1.شخصیت انسانی به طور موثری در كارهای تقسیم و تخصصی شده بكار گرفته می شود .

2. شغلی كه با بهترین راه  عملكرد تعریف شود سریعتر قابل انجام است .

3. با واگذاری و انتقال مهارت و فكر بیشتر به ماشین می توان تا حدودی مشكل تفاوت شخصی افراد را تا دیده گرفت ولی مشكلاتی وجود دارد تخصصی كردن كارها موجبات محدود ساختن فعالیتهای انسان در یك چهارچوب كاملاً‌تخصصی می شود و خود در صحنه تخصص مكانی برای ابزار وجود ومحك زدم تمام توانائیهای خود نمی یابد .

ب) اثر سلسله مراتب سازمانی در شخصیت افراد سازمان : یك ارتباط بین رئیس و مؤثر              (اختیارات مقامات پایین تراز ناحیه مقامات بالاتر واگذار و كنترل می گردد ) موجب می گردد كه افراد داخل سازمان هیچگونه كنترلی بر محیط خودنداشتهو استقلال خود را از دست بدهند وبی خاصیت و وابسته شوند كه این مباین تكامل شخصیت انسانی است سیر تكمیلی در شخصیت سالم یك خود با اصول سازمانی تضاد دارد اصول سازمان رسمی افراد را غیر فعال زیر دست بار                می آورد .

برای جبران این وضع نامطلوب 3 راه حل بكار می برند :

اولاً : دادن پاداش كافی به افرادی است كه فعالیت خوبی داشته ویا اجازه نداده اند كه عدم استقلال و غیر فعال بودن كه بر اثر سلسله مراتب در آنها ایجاد می شود بازیابی منفی در روش آنها در سازمان بگذارد .

دومین راه حل : انتخاب و بكار گرماری رهبران معقول بی نظیر و از لحاظ فنی كاملاً ارزنده و ماهر می باشند .راه دوم ایجاد محیط رقابت بین افراد سازمان آنها را به خلاقیت به ابلاغ را می دارد تا به خاطر احراز مقام بهتر و بالاتر بكار دلگرم شوند .

سومین راه حل : اثر وحدت دستور در شخصیت افراد . افراد از هر صنف و تخصص از یك نفر دستور می نمایند واین مباین تكامل شخصیت آنهاست زیرا وحدت دستور هدف كاری برای افراد ایجاد می كنددر حالی كه شخصیت افراد هدف شخصی در پیش پای آنها می گذارد و این دو با هم در تضادند .

چهارمین راه حل : اثر حوزه نظارت سازمانی در شخصیت افراد : آرجریس می گوید كه كارایی اداری یك رهبر سازمانی بن حدود ساختن متناسب حوزة نظارت او بستگی دارد و این با خصوصیات شخصیتی كاملاً‌مباین است ویلیام وایت معتقدات كه كم كردن حیطه نظارت موجب نظارت نزدیك می شود و پس عدم استقلال و غیر فعال بودن زیردست منجر میگردد.

نظریه ساخت گرایان جدید دربارة لزوم ساختار بوروكراتیك برای سازمان :

عده ای از جامعه شناسان معتقدند كه علت آنكه ما می توانیم یك سازمان ایده آل داشته باشیم این است كه یك سازمان ایده ال موقعی موجودیت پیدا می كند كه اولاً‌محیط اطراف آن ثابت باشد ثانیاً افراد داخل سازمان تحت نفوذ عوامل خارج از سازمان قرار نگیرند ولی در عالم واقع این شرط وجود ندارد مگر انكه با بوركراتیك كردن ساختار سازمانها درپی آن باشیم كه آثار متغیر و ناهمگون محیط و افراد را به حداقل برسانیم تغییرات افراد و محیط اطراف آنها ، مدیران امروز باید بدانند كه افراد هنگام ورود به سازمان با تمام وجود بر آن قدم می گذارند نه با قسمتی از آن وجود كل فرد ساخته و پرداخته محیط مملو از تغییر اطراف آنالت . سازمان باید بتواند آثار خارجی محیط را تحت كنترل در آورد كه به 2 طریق این كار را انجام  می دهد :

1.از طریق ایجاد قوانین و مقرارات 2. از طریق استفاده از ستاده های تخصصی ایجاد و بكارگیری تكنیكهای تخصصی پرسنلی نظیر انتخاب استخدام بخاطر آن است كه سازمان می خواهد آن قسمت و از وجود افراد را كه مكمل هدفهای سازمانی است به داخل آن بكشاند دو عوامل محیطی و آهنگ سریع تغییر در آنها با توجه به تغییرات مداوم در محیط كه شامل رقبا ، مشتریان ، ارباب رجوع ، عوامل قانونی دولت در سطح محلی ، ملی وبین المللی سازمانها ناچارند كه عمل تطابق و هماهنگی  خود را با تغییرات محیط خارجی به صورت یكنواخت در آورندو برای این منظور به مقرارت  و تخصصهای بوروكراتیك احتیاج دارند .

چالزپرو معتقدات كه سازمان  بمثابه خانه  بازوبی در  و پیكر است كه لزوماً باید رفت و آمد عوامل متغیر و مختلف  را به این خانه یكنواخت و ثابت نمود تا بتوان برای این خانه تأمین و امنیت ایجاد كرد عامل محیط عاملی است كه در برگیرنده انسان واشیاء است و سرمنشاء‌اصلی تكونی كلیه تغییرات در جنبه های انسانی و غیر انسانی هر سازمان ، محیط برون سازمانی است .

نظریه مخالفان بوروكراسی : یكی از مخالفان وارن بنیس است .

1. زمان مرگ بوروكراسی فرا رسیده است وارن بنیس نتیجه گیری می كند كه بوروكراسی قادر  به تطبیق با تغییرات وسیع دنیای حاضر نیست رشد سازمانی از احتیاجات زمان حاضر  است  ولی در خلال فعالیتهای سنتی گذشته این رشد امكان پذیرنیست پیچیدگی تكنولوژی لزوم تجدید و ادغام فعالیتها ضرورت اشخاص متنوع و متفاوت و نیاز به مهارتهای كاملاً تخصصی جدیدی را ایجاب می نماید در حالی كه ابزار قدیمی بوروكراسی نمی تواند این تحولات را جوابگو باشد رفتار مدیران در دنیای حاضر دچار تحولاتی شگرف شده زیرا مدیران جدید با مفاهیمی تازه از انسان وقدرت در سازمان روبرو هستند قدرت در سازمانهای جدید نمی تواند برتهدید و زور استوار باشد و بیشتر بر اساس همكاری ، استدلال و تفاهم متقابل استوار خواهد بود .

2.دموكراسی در سازمان غیر قابل اجتناب است . سازمان های مدرن در 6 زمینه بامسائلی انسانی روبراند كه با راه حلهیا بوروكراتیك نمی توان بر آنها فائق آمد

الف) مسئله ادغام : بنیس : یكی از مشكلات انسانی سازمان های جدیدی مسأله ادغام وتلفیق هدفهای سازمانی است برای این مشكل راه حل بوروكراتیك وجود ندارد زیرا با مدل بوروكراتیك نقطه نظر فردی و شخصیتهای فردی درسازمانها به حساب گرفته نمی شود در حالی كه در زمان حاضر دانشهای متعددی در زمینه انسان پیچیدگی های روح دمكراتیك انساین بوجود آمده است .

ب) نفوذ اجتماعی : مشكل دیگر مسأله توزیع منابع قدرت و اختیارات از نظر : بورركراسی ظاهراً بر قدرت قانونی و عقلانی و قدرت اجباری راه حل این مشكل است در حالی كه در زمان حاضر با جدا كردن مدیریت از مالیكیت و مراكز تعلیم و تربیت عمومی می توان با نتایج منفی پیش بینی نشده ناشی از قوانین و مقرارت مبارزه كرد و راه حلی انسانی را برای آن جویا باشد .

ج) همكاری در اداره تضادها : به نظر بنیس تضاد و ایجاد مكانیزم كنترل مشكلی كه گر بیانگر سازمانهای نوین است راه حل بوروكراتیك این است كه از قانون سلسله مراتب استفاده می كنند راه حل جدید این مشكل با حرفهای و تخصص كردن كامل تضاد و همچنین ضرورت روز افزون ارتباط و وابستگی داخلی بین آنها میسر است .

د) تطابق ، از نظر بوروكراسی محیط خارج سازمان ، ایستا ، ساده و قابل پیش بینی و كار و تكنولوژی یكنواخت است بنابراین تطابق بسادیگ انجام می گیرد در حالی كه شرایط زمان حاضر مستلزم آن است كه محیط سازمان اغلب پیچیده پویا و غیر قابل پیش بینی تصور گرددو این تغییرات تكنولوژی مبتنی بر تحقیق و توسعه را ایجاب می نماید .

ذ) شناسایی موجودیت سازمانی ، از نظر بوروكراسی هدف اصلی سازمان كاملاً سازمان كاملاً روشن ، ساده وایستا می باشد بنابراین مشكلی ایجاد نمی كند از نظر متخصصین جدید به علت تنوع توانایی چند جامعه موجودیت سازمانهای امروز بیش از بیش به پیچیدگی می گراید .

و) مكانیزم نوسازی و احیا : بوروكراسی می گوید همان راهی را باید رفت كه در گذشته               می پیموده ایم زیرا آینده كاملاً روشن و حداقل مشابه گذشته است در حالی كه راه حل جدید مشكل را درتواناییهای خاص زیر خلاصه می كند :  توانایی و یادگیری از تجدید توانایی طبقه بندی ، ذخیره و پرورش اطلاعات – توانایی توسعه و تكوین پیشرفته های یادگیری – جان گارونر مجموعه تواناییهای فوت را عنوان نوسازی خویش داده است .

شرایط تكوین سازمانهای آینده :

بنیس شرایط 5 گانه زیر را حاكم بر تكوین سازمانها در جوامع آینده كه آنرا جوامع موقت نامیده است می داند .

1.محیط : دارای خصوصیات 4 گانه زیر است .

الف ) وابستگی داخلی به جای رقابت .

ب) شرایط عدم اطمینان به جای اطمینان سازمانهای وسیع به جای سازمانهای كوچك – سازمانهای پیچیده چند ملتی به جای سازمانیها ساده لی ومحلی

2. خصوصیات جامعیت : مهمترین خصوصیت جمعیت رشد سریع تعلیم و تربیت از لحاظ وسعت و تكنیك است گیلیان گزارش می دهد كه یك مهندس معمولی – دكتر – یا مدیر باید هر 2 یا 3 سال برای دیدن آموزش های پیشرفته جدید به مدارس باز گردد این تعلیمات برای تشریفات نیست بلكه بعلت اصلی احتیاجات روز خواهد بود یكی دیگر از خصوصیات جمعیت ، تحریك شغلی افراد است .

3. ارزش های شغلی: ارزش های شغلی در سازمانهای آینده با سطح تحصیل و تحرك شغلی افزایش خواهد یافت و مستلزم اشتراك مساعی ، آزادی عمل و درگیر شدن با كار خواهد بود .

4. كارها وهدفها: كارهای سازمانهای آینده بیش از پیش فنی و پیچیده و برنامه ریزی شده خواهند بود قوای فكری بیش از قوای بدنی و جسمانی مورد نیاز بوده برای یك فرد بسیار مشكل خواهد بود كه به تنهایی كار را درك كند و در نتیجه احتیاج زیاد به همكاری دسته جمعی متخصصین رشته های مختلف و كارگروهی دارند .

5. انگیزش : افراددر سازمانهای آینده با انگیزه های عالی نظیر نقس كار و شغل خود با انجام دادن كار انگیزش پیدا خواهد كرد و به كارهایی تمایل دارند كه برایشان با معنی ، ارضاء‌كننده و ابداعی باشد .

روند سازمانها به سوی بوروكراسی نیز یك حقیقت غیر قابل كتمان است :


پرو معتقد است با آنكه هر فردی ذاتاً مایل است كه در سازمانهای دموكراتیك كار كند تا در سازمانهای بوروكراتیك ولی به نظر می رسد كه دنیا عملاً بسوی بورركراسی به پیش می رود با آنكه سازمانهای غیر بورركراتیك دارای خصایص ارزنده ای چون مخالفت با اشرافیت سازمانی عدم تمركز قدرت سازمان با مقررات و قواعد كمتری سرو كار دارند و مستلزم مسئولیت و اختیار بیشتری در سطوح پائینی و میانی سازمان می باشد و ابتكار و انعطاف در آن بیشتر است ولی در عمل سازمانها كمتر به این مدل ایده ال نزدیك خواهند شد هر مدیری ترجیح می دهد كه شخصاً از آزادی و ابتكار لازم بر خوردار باشد ولی سعی بر آن دارد كه زیر دستان را با سرپرستی بوروكراتیك ویكنواخت اداره نماید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 30 آبان 1396 06:32 ب.ظ
هر آخر هفته من برای بازدید سریع از این وب سایت، به عنوان
من می خواهم لذت ببرم، چون این همایش های صفحه وب واقعا لذت بخش است
چیزهای خنده دار هم همینطور.
شنبه 13 آبان 1396 05:33 ب.ظ
این طراحی ستلر است! شما قطعا می دانید چگونه نگه دارید
یک خواننده خوشحال است. بین ذهن و ویدیوهای شما، من تقریبا منتقل شدم تا وبلاگ خودم را شروع کنم (خوب، تقریبا... هاها!) کار خارق العاده.
من واقعا دوست داشتم آنچه را که شما باید بگویید، و بیشتر از آن، چگونه شما آن را ارائه.
بیش از حد سرد!
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:11 ب.ظ
با تشکر برای ارسال عجیب و غریب! من واقعا از خواندن آن لذت بردم، شما می توانید یک نویسنده عالی باشید.

من مطمئن هستم که وبلاگ شما را نشانه بگذارم و قطعا به جاده برگشتم.
من می خواهم خود را تشویق کنم که به نوشتن عالی خود ادامه دهم، شب خوبی داشته باشم!
سه شنبه 9 آبان 1396 04:28 ب.ظ
به طور کلی، پست در وبلاگ ها را نمی خوانم، اما می خواهم بگویم که این نوشتار به من فشار آورد تا سعی کند این کار را انجام دهد!

ذوق نگارشی شما من را متحیر کرد. ممنون، پست بسیار خوبی بود
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:02 ب.ظ
من به طور روزانه برخی از وب سایت ها و وبلاگ ها را برای خواندن مقالات یا بررسی ها، به جز
این وب سایت ارائه می دهد نوشتن ویژگی های مبتنی بر.
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:46 ب.ظ
من واقعا با مهارت های نوشتاری شما و همچنین با آن تحت تاثیر قرار می گیرم
طرح بندی در وبلاگ شما. آیا این موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را سفارشی کردید؟
در هر صورت، نوشتن کیفیت خوب را حفظ کنید
برای دیدن یک وبلاگ بزرگ مانند این امروز نادر است.
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:35 ب.ظ
با درود! من مدت هاست وبلاگ شما را دنبال کرده ام و در نهایت کردم
شجاعت به جلو بروید و از شما فریاد بزنید
هافمن تگزاس! فقط می خواستم بگم که کار خوب انجام بشه!
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:10 ب.ظ
وب سایت بسیار عالی! در حال اجرا یک وبلاگ مشابه این نیاز به یک عالی است
معامله کار؟ با این حال، من هیچ کدام از برنامه نویسی ندارم
امیدوار بود وبلاگ من در آینده نزدیک را شروع کند.
به هر حال، اگر شما هر ایده ای یا راهنمایی برای صاحبان وبلاگ جدید دارید، لطفا به اشتراک بگذارید.
من می دانم این موضوع خاموش است، اما من مجبور شدم بپرسم.
قدردانی آن
شنبه 18 شهریور 1396 03:41 ب.ظ
Thanks for finally writing about >کارآفرینی و اصول مدیریت
- بوروكراسی به عنوان سیستم باز: <Liked it!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:26 ب.ظ
Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say
I genuinely enjoy reading through your articles. Can you recommend
any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Thank you so much!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i
am truly impressed to read all at single place.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:06 ق.ظ
I've read some just right stuff here. Definitely
price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to
create this kind of fantastic informative website.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:13 ق.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological globe all is existing on web?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حمید مظاهری راد
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :